Wat is pensioen

Pensioen is niet anders dan toekomstig inkomen. In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie pijlers:

  1. een basis-pensioenuitkering van de staat, dit is de AOW (pijler 1);
  2. een pensioen dat u opbouwt via uw werkgever (pijler 2);
  3. dat wat u zelf nog in privé spaart, erft, belegt etc. (pijler 3).

De AOW is een staatspensioen voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland gewoond heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Omdat we steeds gezonder oud worden, heeft de regering besloten dat de leeftijd waarop u AOW ontvangt steeds een beetje opschuift. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bereken hieronder úw AOW-leeftijd.

Hoogte van de AOW

Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van het feit of u al dan niet samenwoont of getrouwd bent, van het aantal jaren dat u in Nederland gewoond heeft én of u wel of geen kinderen heeft die nog voor uw rekening komen. Voor de jaren dat u niet in Nederland heeft gewoond, wordt u 2% per jaar gekort op uw AOW-uitkering.

Wilt u meer weten, dan geven de volgende websites u meer informatie over uw pensioen: