Over ons pensioenfonds

Hoe ons fonds georganiseerd is

Provisum is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit voor C&A Nederland C.V. en voor de door C&A aangewezen vennootschappen of rechtspersonen. Provisum heeft een eigen bestuur. Het legt verantwoording af en er is toezicht op ons pensioenfonds geregeld. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en wordt daarbij ondersteund door verschillende bestuurscommissies.

Het verantwoordingsorgaan geeft naast een oordeel over het handelen ook advies aan het bestuur en heeft in die zin medezeggenschap. Het interne toezicht is in handen van een raad van toezicht. Die bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. Het pensioenbureau is de uitvoerende organisatie van Provisum.

Om integriteitsrisico’s te voorkomen heeft Provisum een gedragscode opgesteld. In die code zijn regels en richtlijnen opgenomen voor de betrokkenen bij het pensioenfonds.

Het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een oordeel over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie. Dit oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt samen met een reactie van het bestuur opgenomen in het jaarverslag. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur over uiteenlopende zaken.

Het pensioenbureau

Het pensioenbureau kent uw pensioenregeling van A tot Z. Bij ons kunt u daarom terecht met al uw vragen over uw pensioen bij Provisum. U kunt ons bellen op 020-6213 891 of mail ons via info@provisum.nl. Wilt u meer uitleg over uw pensioenoverzicht of waardeoverdracht? Neem voor deze en andere vragen gerust contact op met ons:

CVC02128w_Provisum_Groepsfoto.jpg

Wat doen wij op het pensioenbureau?

Het pensioenbureau is de uitvoerende organisatie van Provisum en staat onder leiding van directeur Joost van Engers. Hij ondersteunt ook het bestuur bij beleidsmatige kwesties. Samen met Natascha Endema (adjunct directeur) is hij lid van het Dagelijks Bestuur van het pensioenfonds.

Het pensioenbureau doet ook:

  • de administratie van de pensioenaanspraken;
  • de uitkering van de pensioenen;
  • de communicatie met individuele deelnemers.

Heeft u een uitgebreide vraag, dan kunt u ook langskomen. Maakt u dan wel eerst een afspraak.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op www.provisum.nl/organisatie