Veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht (UPO)


Op het UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Ook ziet u hoeveel pensioen u kunt bereiken als u bij Provisum pensioen blijft opbouwen tot 67 jarige leeftijd. Zicht hebben op uw pensioen is belangrijk. Het is inkomen voor later. Zo kunt u bepalen of dit pensioen voldoende is voor u. Of dat u op andere manieren voor extra inkomen/verlaging van de lasten moet zorgen.

U krijgt per pensioenregeling een apart UPO. Als u dus deelneemt aan de basis pensioenregeling (B-regeling) en aan de vrijwillige regeling ontvangt u twee UPO’s. Een volledig overzicht van al uw opgebouwde pensioenen (inclusief AOW en bij andere werkgevers opgebouwde pensioenen) vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als er verkeerde gegevens in uw UPO staan, kunt u dat bij uw werkgever aangeven. Wij krijgen uw gegevens namelijk van uw werkgever door; eventuele correcties dus ook.

De getoonde bedragen zijn op basis van de bij ons bekende gegevens per 31 december. Veranderingen na 31 december in uw salaris of dienstverband zijn niet in dit pensioenoverzicht verwerkt.​

Werkt u niet meer bij C&A of een andere aangesloten werkgever dan kunt u de juiste gegevens rechtstreeks aan ons doorgeven.

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie op 31 december. Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner met wie u samenwoont aangemeld? Dan staat uw partner nog niet vermeld op uw pensioenoverzicht.

Voor meer informatie over het partnerpensioen en het aanmelden van uw partner klikt u hier.

Dit komt omdat u later ook AOW van de overheid ontvangt. Over de zogenaamde franchise bouwt u daarom geen pensioen op.

AOW is het Nederlandse basispensioen voor iedere inwoner in Nederland. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u verzekerd voor de AOW. De AOW wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog de AOW op dit moment is en welke AOW-leeftijd voor u van toepassing is, vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Provisum berekent het pensioen alsof deze ingaat op 67 jaar (behalve in de A2001-regeling). Maar u kunt ervoor kiezen eerder met pensioen te gaan. Of dit financieel voor u mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Kijk op eerder met pensioen voor meer informatie.

Als u pensioen heeft opgebouwd in de A2001-regeling en hier nog steeds in zit dan is uw pensioenleeftijd 60 jaar.

Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is een wettelijk verplicht, voor iedereen gelijk overzicht, waarin alleen bruto bedragen vermeld worden. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u wel netto bedragen.

plaatje scenario's jaarbasis.JPG

Het tonen van de scenario’s is een verplichte manier van communiceren over het pensioen dat u als deelnemer opbouwt via de huidige pensioenregeling óf, als u geen deelnemer meer bent, heeft opgebouwd via de regeling waaraan u destijds deelnam.

Het middelste bedrag kunt u gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor u genoeg is om van rond te komen. U kunt dit bedrag bijvoorbeeld vergelijken met uw huidige salaris. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie. Bij de inschatting is rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen en van uw pensioen. De inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer. Prijsstijgingen hebben geen invloed op de hoogte van uw pensioen, maar wel op wat u met dat pensioen kunt kopen. Dit noemen we koopkracht. Als de prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, kunt u met hetzelfde pensioen minder kopen. Een simpel voorbeeld: 20 jaar geleden kostte een ijsje 50 cent, nu betaalt u voor een ijsje 2 euro. De inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer waarbij rekening is gehouden met verwachte prijsstijgingen maar ook met verwachte verhogingen van uw pensioen (indexatie).

Let op: de bedragen in de scenario's zijn afgerond en kunnen daarom afwijken van een eerder genoemd bedrag.

Jaarlijks worden er berekeningen gemaakt in hoeverre de pensioenen in de toekomst uitbetaald kunnen worden. Hierbij worden ook scenario's meegenomen waarin het tegenzit. Vanwege de vermogenspositie van Provisum en de gedegen financiele opzet verwachten wij, zelfs als het tegenzit in de toekomst, uw pensioen (bijna) onverminderd te kunnen betalen.

In de situatie dat het meezit wijkt het pensioenbedrag in de B-regeling ook bijna niet af. Dit komt omdat het verwachte pensioen al tegen het maximaal haalbare pensioen aanzit.

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens heeft Provisum berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

In 5% van de toekomsten kwam de berekening uit op een bedrag dat lager is dan het bedrag als het tegenzit. De kans dat u precies het laagste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u meer krijgt dan het laagste bedrag is 95%.

De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt is heel klein. Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit.

In 5% van de toekomsten kwam de berekening uit op een bedrag dat hoger is dan het bedrag als het meezit. De kans dat u precies het hoogste bedrag krijgt is heel klein. De kans dat u minder krijgt dan het hoogste bedrag is op dit moment 95%.

De volgende ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat het mee- of tegenzit:

  • Stijging of daling van de rente. Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we kunnen verhogen wordt dan kleiner.
  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Wij beleggen de premie voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen bijvoorbeeld een deel in aandelen en we sparen een deel. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat sparen niet genoeg rendement oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Door te beleggen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn inleg terug krijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we de pensioenen moeten verlagen.
  • De prijzen kunnen hard gaan stijgen of misschien juist gaan dalen. Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting daadwerkelijk ontvangt, maar een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.

Op het UPO wordt alleen het pensioen bij Provisum vermeld terwijl op www.mijnpensioenoverzicht.nl alle pensioenen (ook bij eventuele andere werkgevers) bij elkaar opgeteld worden inclusief AOW.

In de A2001-regeling zijn de afwijkingen tussen het UPO en www.mijnpensioenoverzicht.nl enorm. Op het UPO worden namelijk de bedragen in de scenario's getoond op 60 jarige leeftijd en op www.mijnpensioenoverzicht.nl worden de bedragen in de scenario's getoond alsof uw pensioen tegelijk ingaat met uw AOW op 67 jaar. Uw pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl is dus veel hoger omdat er van uitgegaan wordt dat uw pensioen 7 jaar later ingaat. Daarnaast is op www.mijnpensioenoverzicht.nl de tijdelijke uitkering van 60 tot 65 jaar omgezet in een levenslang pensioen op 67 jaar.

Een totaaloverzicht van alle pensioenen die u via Provisum en andere werkgevers heeft opgebouwd en de AOW van de overheid vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u uw totale pensioen ook in die scenario's en in netto bedragen.

De factor A of pensioenaangroei (de A staat voor aangroei) is het pensioen dat u opbouwt in een kalenderjaar.

Wilt u in 2023 uw pensioen aanvullen met lijfrentes? Dan kunt u de fiscale ruimte hiervoor berekenen met de factor A van 2022. Deze factor A vindt u op uw pensioenoverzicht 2023. De fiscale ruimte kunt u berekenen met de Rekenhulp lijfrentepremie van de Belastingdienst. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen.