Veelgestelde vragen


Hoeveel pensioen u ontvangt hangt af van uw salaris, aantal dienstjaren en wat u nog bij andere werkgevers aan pensioen heeft opgebouwd. Daarnaast ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Een persoonlijk overzicht van al uw pensioenaanspraken vindt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Of u een pensioentekort hebt, is niet zo makkelijk te zeggen. Hoeveel inkomsten u straks nodig heeft als u met pensioen gaat hangt onder andere af van uw eigen wensen. Hoe wilt u leven als u met pensioen bent? Wilt u misschien eerder stoppen met werken? Heeft u straks nog schulden die moeten worden afbetaald zoals een hypotheek? Hoe eerder u weet wat die wensen zijn en wat u nodig heeft, hoe eerder u hier rekening mee kunt houden bijvoorbeeld door alvast elke maand geld opzij te zetten voor later. Het Nibud heeft hier een rekentool voor ontwikkeld: de Pensioenschijf-van-vijf. Deze rekentool zet de inkomsten, maar ook de uitgaven na pensionering op een rij. Hiermee wordt het inzichtelijk of de inkomsten na pensionering voldoende zijn om alle te verwachte uitgaven van te betalen. Er kan eenvoudig een afweging gemaakt worden of het nodig is om nu geld voor later apart te zetten. De Pensioenschijf-van-vijf is te vinden op www.nibud.nl.

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat vanaf de pensioendatum elke maand uitbetaald wordt zolang u leeft. Het ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Voor meer informatie over de AOW kunt u terecht op de website van de SVB, www.svb.nl.Wat is ouderdomspensioen?

Een nabestaandenpensioen is een maandelijkse uitkering voor een eventuele partner en kinderen bij het overlijden van een deelnemer. Het pensioen voor de partner (partnerpensioen) wordt uitbetaald zolang de partner leeft. Het pensioen voor de kinderen (wezenpensioen) wordt uitbetaald tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Studeert uw kind, dan wordt een wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk de 27ste verjaardag.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de wettelijke uitkering inzake arbeidsongeschiktheid van de overheid. De wettelijke uitkering van de overheid wordt gebaseerd op een jaarlijks vastgesteld maximum loon van € 54.614 (2018). Verdient u voor aanvang van uw arbeidsongeschiktheid meer dan dit maximum loon, dan kunt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van Provisum ontvangen. Meer hierover vindt u in de brochure Arbeidsongeschiktheid.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u alle pensioenaanspraken die voor u bij verschillende pensioenfondsen en verzekeraars geadministreerd zijn. Om de eigen pensioengegevens in te zien, heeft u uw DigiD nodig.

Een paar maanden voordat u de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar) bereikt, krijgt u een brief met een pensioenvoorstel van ons.

U kunt uw pensioen in laten gaan voor de standaard pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar maar niet eerder dan op 55 jarige leeftijd. Neem ruim van tevoren contact met ons op over de gewenste pensioendatum. Doordat uw pensioen eerder ingaat, wordt de uitkering lager. U moet namelijk langer rondkomen met uw pensioengeld. Ook heeft u minder dienstjaren waarin u het pensioen opbouwt.

Provisum houdt vaste data aan voor de uitbetaling van het pensioen. Deze zijn te vinden op de website. Wanneer het pensioen wordt bijgeschreven is afhankelijk van uw bank.

Provisum probeert de pensioenen waardevast te houden en mee te laten stijgen met de verhoging van de prijzen. Dit heet indexatie. Indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks besluit het bestuur of er geïndexeerd kan worden.

U kunt uw opgebouwde pensioen (deels) omzetten in een hoger ouderdomspensioen of een hoger partnerpensioen. U doet dit op het moment dat u met pensioen gaat.

Heeft u geen partner? Dan ligt het voor de hand om partnerpensioen uit te ruilen voor meer ouderdomspensioen. U kunt ook afzien van een partnerpensioen omdat uw partner voldoende eigen inkomsten heeft.

Uw pensioen keren wij maandelijks uit en kunt u niet in één keer afkopen. Voor bedragen tot ongeveer € 500,- (op jaarbasis) geldt een uitzondering.

Persoonlijke gegevens die bij de (Nederlandse) gemeente bekend zijn, worden automatisch doorgegeven aan het pensioenfonds, zoals begin of einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en wijziging woonadres binnen Nederland. Sommige gegevens moeten wel zelf doorgeven worden, zoals begin of einde van ongehuwde samenwoning en verhuizingen in of naar het buitenland. Neem dan contact met ons op.

Nee, als u gaat samenwonen bouwt u niet meer of minder ouderdomspensioen op. Wel kan uw partner, bij uw overlijden, aanspraak maken op partnerpensioen. Het samenwonen moet dan wel geregeld zijn bij de notaris door middel van een samenlevingsovereenkomst. Wij ontvangen deze graag van u.

Nee, het is niet nodig om een geboorte of adoptie te melden aan Provisum. Pas wanneer u overlijdt, ontvangen uw nabestaanden automatisch een brief voor een partnerpensioen en/of wezenpensioen. Indien u geen geregistreerd partnerschap heeft of niet getrouwd bent, moet uw partner wel bekend zijn bij Provisum.

Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de hoogte van uw loon. Als u meer uren gaat werken, bouwt u vanaf dan meer pensioen op. Gaat u minder uren werken, dan bouwt u vanaf dan minder pensioen op.

De pensioenopbouw bij Provisum stopt dan. U kunt de waarde van uw pensioen laten overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw eventuele nieuwe werkgever. Dat heet waardeoverdracht. U kunt hier een offerte voor opvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt de opgebouwde pensioenaanspraken ook achter laten bij Provisum. Wij zullen dan proberen de pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen met de prijsontwikkeling. Dit heet indexatie. Indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds.

De pensioenopbouw stopt bij werkloosheid. De opgebouwde pensioenaanspraken blijven achter bij Provisum. U kunt gedurende de werkloosheidsperiode zelf sparen voor uw pensioen, indien mogelijk. Daarmee voorkomt u dat er een gat ontstaat in de pensioenopbouw.

Voor het deel dat u eventueel werkt, gaat de pensioenopbouw door. Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent, gaat de pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Dit is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Vanaf 2001 bouwt iedereen een partner-en wezenpensioen op bij Provisum. Bij deelnemers die nog onder de oude regeling vallen of vielen, kan dit nog wel eens anders zijn. Of er een partnerpensioen is meeverzekerd, vindt u terug op uw UPO (Uniform Pensioen Overzicht).

Indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, komt uw partner in aanmerking voor een partnerpensioen bij uw overlijden. Samenwonende partners kunnen ook in aanmerking komen voor een partnerpensioen maar dan dient de samenleving wel vastgelegd te zijn in een samenlevingsovereenkomst.

De hoogte van het partnerpensioen is gekoppeld aan het ouderdomspensioen en bedraagt doorgaans 70% van het ouderdomspensioen. Overlijdt u voordat u de pensioenleeftijd bereikt? Dan tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de oorspronkelijke pensioenleeftijd mee voor de berekening. Doet u ook mee in de B-excedentregeling dan wordt bij uw overlijden het saldo van het beleggingstegoed aangewend voor verhoging van het partnerpensioen uit de basisregeling. Als u in actief dienstverband overlijdt is er een aanvulling omdat het saldo op uw beleggingsrekening doorgaans niet voldoende is om daar een nabestaandenpensioen van te financieren die vergelijkbaar is met het nabestaandenpensioen in de basisregeling.

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen en wordt betaald tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Studeert uw kind, dan wordt een wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk de 27ste verjaardag.

Meer informatie over nabestaandenpensioen in de B-regeling is te vinden in de Samenvatting regeling B en B excedent.

Bij een echtscheiding krijgt de ex-partner een deel van het opgebouwde nabestaandenpensioen. Het gaat dan om het deel dat voor de scheiding is opgebouwd. Dit wordt het bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Een eventuele nieuwe partner ontvangt het deel dat is opgebouwd na de scheiding.

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht.

De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen die het fonds heeft. Maandelijks wordt deze dekkingsgraad op de website van Provisum gepubliceerd.