Verantwoord beleggen

Provisum belegt het vermogen zodat er een optimaal rendement wordt behaald tegen een aanvaardbaar risico. Het bestuur is van mening dat het behalen van dit optimale rendement samen kan gaan met maatschappelijk verantwoord beleggen. Het een staat het ander niet in de weg. Onder maatschappelijk verantwoord beleggen wordt verstaan dat bij de beleggingen rekening wordt gehouden met sociale, milieu-en governance overwegingen.

Instrumenten die Provisum gebruikt om invulling te geven aan verantwoord beleggen:

  • Uitsluitingen: het pensioenfonds belegt niet in ondernemingen/landen die op grond van nationale of internationale wetgeving verboden zijn en of waarin het pensioenfonds zelf niet wenst te beleggen.
  • Betrokkenheidsbeleid (stemmen en engagement): eigenaren van aandelen kunnen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in gesprek gaan met de top van een onderneming om het bedrijf aan te sporen aanpassingen in de strategie of governance door te voeren teneinde meer maatschappelijk verantwoord te opereren.
  • Groene obligaties: groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om groene investeringen te doen, bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot te verlagen.
  • Impact beleggen: impact beleggen is een vorm van duurzaam beleggen met een meetbaar positief effect op milieu of maatschappij.
  • CO2-uitstoot beperken: op dit moment heeft het fonds nog geen beleid geformuleerd om klimaatrisico's, en dan met name CO2-uitstoot van bedrijven te beperken. Begin 2021 wordt er een nulmeting gedaan van de CO2-uitstoot van onze portefeuille. Aan de hand hiervan zal in de loop van 2021 beleid en de ambitie van het fonds op dit terrein worden geformuleerd.

Initiatieven en regelgeving:

Meer informatie is te vinden in: