Verantwoord beleggen

Provisum belegt het vermogen zodat er een optimaal rendement wordt behaald tegen een aanvaardbaar risico. Het bestuur is van mening dat het behalen van dit optimale rendement samen kan gaan met maatschappelijk verantwoord beleggen. Het een staat het ander niet in de weg. Onder maatschappelijk verantwoord beleggen wordt verstaan dat bij de beleggingen rekening wordt gehouden met sociale, milieu-en governance overwegingen. Bij het opstellen van het verantwoord beleggingsbeleid is ook rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemers.

Instrumenten die Provisum gebruikt om invulling te geven aan verantwoord beleggen:

  • Uitsluitingen: het pensioenfonds wenst in sommige ondernemingen en landen niet te beleggen.
  • Betrokkenheidsbeleid (stemmen en engagement): eigenaren van aandelen kunnen stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in gesprek gaan met de top van een onderneming om het bedrijf aan te sporen aanpassingen in de strategie of governance door te voeren teneinde meer maatschappelijk verantwoord te opereren.
  • Groene obligaties: groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om groene investeringen te doen, bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot te verlagen.
  • Impact beleggen: impact beleggen is een vorm van duurzaam beleggen met een meetbaar positief effect op milieu of maatschappij.
  • CO2-uitstoot beperken: Provisum heeft beleid geformuleerd om klimaatrisico's, en dan met name CO2-uitstoot van bedrijven te beperken.

Initiatieven en wet-en regelgeving:

  • IMVB convenant: Provisum heeft in 2018 het Internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) covenant ondertekend. Hiermee committeert het zich aan de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles.
  • De Europese informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR): dit betreft regelgeving vanuit de EU op het gebied van informatie over duurzaamheidsbeleid en transparantie over de uitvoering daarvan.
  • Europese Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (Shareholders directive): ook dit betreft regelgeving vanuit de EU maar nu op het gebied van betrokkenheid bij beursvennootschappen waarin wordt belegd door Provisum. Pensioenfondsen dienen informatie hierover openbaar te maken. Dit is verwerkt in het Betrokkenheidsbeleid van Provisum.

Meer informatie is te vinden in: