Stemmen en engagement

Provisum kan als aandeelhouder stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en met de top van bedrijven in gesprek gaan. Een uitgebreide omschrijving van het beleid treft u aan in het Betrokkenheids- en stembeleid van het fonds. Een korte uitleg treft u hieronder aan.

Stemmen

Het fonds maakt actief gebruik van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wordt belegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het stembeleid van de beleggingsmanager, zowel bij beleggingsfondsen als bij het directe mandaat. Er wordt actief op toegezien dat de beleggingsmanagers die geselecteerd worden een stembeleid hebben.

Bij het directe mandaat dat ingericht is bij State Street wordt door State Street namens Provisum op aandeelhoudersvergadering gestemd. Dit is mogelijk omdat de aandelen bij het directe mandaat in het bezit zijn en op naam staan van Provisum. Provisum heeft zich hiervoor aangesloten bij het stembeleid van State Street. Periodiek rapporteert State Street over haar stembeleid (asset stewardship). Daarnaast wordt er gerapporteerd over hoe er op aandeelhoudersvergaderingen is gestemd namens Provisum. Zie hieronder de laatste rapportages:

Engagement

Bij engagement gaat een pensioenfonds in gesprek met de top van een onderneming om het bedrijf aan te sporen aanpassingen in de strategie of governance door te voeren teneinde meer maatschappelijk verantwoord te opereren. Bij de selectie van een beleggingsmanager wordt er actief op toegezien dat deze een engagementbeleid heeft. Voor wat betreft het directe aandelenmandaat heeft Provisum zich aangesloten bij het engagementbeleid van State Street.

Om de engagement activiteiten meer kracht bij te zetten en specifieker te kunnen richten op thema’s die het fonds belangrijk acht, maakt Provisum gebruik van een externe engagement provider, namelijk de internationale onderzoeksorganisatie, Sustainalytics. Sustainalytics voert de dialoog met ondernemingen, zowel bij het directe mandaat als bij bedrijven in de beleggingsfondsen, waarbij wordt samengewerkt met andere aandeelhouders. Het belangrijkste doel van deze dialoog is om maatschappelijke problemen aan de orde te stellen en de ondernemingen aan te sporen negatieve maatschappelijke impact op te lossen. Dit leidt tot lange termijn waardecreatie. Daarnaast wordt er door Sustainalytics engagement activiteiten op thema’s uitgevoerd. Het fonds heeft hierbij in eerste instantie aansluiting gezocht bij de volgende programma's van Sustainalytics:

Klimaat (environment):

  1. Feeding the future: richt zich op milieueffecten in de voedselindustrie (laatste rapportage).
  2. Climate change sustainable forests and finance: richt zich op klimaatsrisico's (laatste rapportage).
  3. Responsible cleantech: richt zich op de toeleveranciers van bedrijven die producten of diensten aanbieden die negatieve milieueffecten verminderen (laatste rapportage).

Mensenrechten (social)

  1. Modern slavery: richt zich op dwangarbeid, mensenhandel, gedwongen huwelijken en kinderarbeid (laatste rapportage).
  2. Human rights accelerator: heeft als doel om te komen tot acceptatie van wereldwijde overeengekomen bedrijfsnormen voor verbetering van mensenrechten. (laatste rapportage)

Verantwoord ondernemen (governance)

  1. Human capital and the future of work: richt zich op versterken van personeelsbeleid zoals diversiteit (laatste rapportage).

Sustainalytics rapporteert op kwartaal basis over de verschilllende engagementprogramma's. U treft hieronder de laatste rapportages aan:

Jaarlijks wordt er ook over bovengenoemde activiteiten gerapporteerd in het jaarverslag en in de aparte rapportage over Maatschappelijk verantwoord beleggen.