De raad van toezicht

De Pensioenwet schrijft voor dat ieder pensioenfonds verplicht is intern toezicht te regelen. Het intern toezicht heeft als taak het kritisch beoordelen van het functioneren van het bestuur van het pensioenfonds. Provisum heeft het intern toezicht geregeld door middel van een raad van toezicht. Deze bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen die mede-beleidsbepalers zijn van het fonds.

In het jaarverslag 2021 kunt u de samenvatting van het rapport van het intern toezicht lezen en de reactie van het bestuur daarop.

De taken van het intern toezicht zijn:

  • toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds;
  • toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur;
  • het bestuur met raad bijstaan

De huidige raad van toezicht bestaat uit:

Anneke vd Meer

Roland de Greef

Fridoline van Binsbergen-Stierum

De bevindingen van de raad van toezicht worden uitgebreid gerapporteerd aan en besproken in het bestuur en het verantwoordingsorgaan.