De basis-uitkering, de AOW

De AOW is een staatspensioen voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland gewoond (en/of gewerkt) heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Hoogte van de AOW

Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van het feit of u al dan niet samenwoont of getrouwd bent, van het aantal jaren dat u in Nederland gewoond heeft én of u wel of geen kinderen heeft die nog voor uw rekening komen. Voor de jaren dat u niet in Nederland heeft gewoond, wordt u 2% per jaar gekort op uw AOW-uitkering. Heeft u bijvoorbeeld 10 jaar in het buitenland gewoond dan ontvangt u maar 80% van de gebruikelijke AOW-uitkering. De AOW-bedragen zijn te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wanneer krijgt u AOW?

Omdat we steeds gezonder oud worden, heeft de regering besloten dat de leeftijd waarop u AOW ontvangt gekoppeld is aan de levensverwachting. Minimaal 5 jaar van tevoren wordt de AOW-leeftijd door de overheid vastgesteld. Inmiddels is de AOW-leeftijd tot en met 2029 bekend en is deze per jaar als volgt:

2024 t/m 2027: 67 jaar

2028 en 2029: 67 jaar en 3 maanden

Uw AOW-leeftijd hangt dus samen met uw geboortedatum, zie ook de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wilt u meer weten, dan geven de volgende websites u meer informatie over uw pensioen: