De basis-uitkering, de AOW

De AOW is een staatspensioen voor iedereen die voor kortere of langere tijd in Nederland gewoond heeft en de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Hoogte van de AOW

Hoeveel AOW u krijgt, hangt af van het feit of u al dan niet samenwoont of getrouwd bent, van het aantal jaren dat u in Nederland gewoond heeft én of u wel of geen kinderen heeft die nog voor uw rekening komen. Voor de jaren dat u niet in Nederland heeft gewoond, wordt u 2% per jaar gekort op uw AOW-uitkering.

Wanneer krijgt u AOW?

Omdat we steeds gezonder oud worden, heeft de regering besloten dat de leeftijd waarop u AOW ontvangt steeds een beetje opschuift. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Inmiddels is bekend dat de AOW-leeftijd in 2025 en 2026 67 jaar is.

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Bereken hieronder úw AOW-leeftijd.

Wilt u meer weten, dan geven de volgende websites u meer informatie over uw pensioen: