Kengetallen indexatie

Bij de aanpassing van de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van actieven en slapers wordt het prijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS als uitgangspunt genomen. Daarbij wordt uitgegaan van de voorlopige cijfers over de maand oktober.

De franchises worden jaarlijks aangepast met de loonindex waarbij rekening moet worden gehouden met een fiscaal minimum. De prijsindex, stijging van de pensioenen en de franchises over de afgelopen vijf jaar worden hieronder vermeld. In geen enkel jaar was sprake van een korting op het prijsindexcijfer.

2023 2022 2021 2020 2019
Stijging prijzen (nov. t/m okt.) 14,33% 3,42% 1,22% 2,72% 2,10%
Verhoging pensioenen per 1 jan. 14,33% 3,42% 1,22% 2,72% 2,10%
Franchise B-regeling 15.054 13.423 13.111 12.770 12.426
Franchise A-regeling 21.557 19.222 18.775 18.427 18.006