Kengetallen indexatie

Bij de aanpassing van de ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van actieven en slapers wordt het prijsindexcijfer alle huishoudens van het CBS als uitgangspunt genomen. Daarbij wordt uitgegaan van de voorlopige cijfers over de maand oktober.

De franchises worden jaarlijks aangepast met de loonindex waarbij rekening moet worden gehouden met een fiscaal minimum. De prijsindex, stijging van de pensioenen en de franchises over de afgelopen vijf jaar worden hieronder vermeld. In geen enkel jaar was sprake van een korting op het prijsindexcijfer.

2020 2019 2018 2017 2016
Stijging prijzen (voorafgaande jaar in oktober) 2,72% 2,10% 1,33% 0,42% 0,66%
Verhoging pensioenen per 1 januari 2,72% 2,10% 1,33% 0,42% 0,66%
Franchise B-regeling nnb 12.426 12.028 11.829 11.768
Franchise A-regeling nnb 18.006 17.429 17.256 17.256