Bestuurszaken

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en gepensioneerden. Dit heet het paritaire bestuursmodel. We hebben als Provisum voor dit bestuursmodel gekozen omdat we vinden dat met dit model de betrokkenheid van alle partijen het beste tot zijn recht komt. De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

Namens werkgevers Namens de werknemers en gepensioneerden
Linda ten Broeke Jan Bezemer (namens gepensioneerden)
Lidy Beute Ric van der Woude (namens gepensioneerden)
Gert Jan Pieters Makkie Konijn
Madelon Flint Leon Dijkstra

Dagelijks bestuur

Het bestuur heeft een dagelijks bestuur (DB) benoemd. Het DB heeft o.a. als taak om de activiteiten van het fonds te coördineren, de bestuursvergaderingen voor te bereiden en toe te zien op de uitvoering van van de bestuursbesluiten. Het DB wordt gevormd door Gert Jan Pieters (voorzitter), Leon DIjkstra, Joost van Engers en Natascha Endema.

Bestuurscommissies

Om de werkefficiency van het bestuur te verbeteren zijn drie bestuurscommissies ingesteld. Er is een commissie voor pensioenzaken, voor communicatie en voor de beleggingen.

Diversiteitsbeleid

Bij de samenstelling van het bestuur speelt diversiteit een belangrijke rol. Diversiteit verbreedt de horizon en komt het functioneren ten goede. Het bestuur streeft er naar om minimaal een persoon jonger en een persoon ouder dan 40 jaar en minimaal een man en een vrouw in het bestuur te hebben.

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft een beleid voor beloningen vastgesteld, het zogenaamde beloningsbeleid.