Bestuurscommissies en functiehouders

De commissies hebben als taak om het bestuur op de toegewezen beleidsterreinen te adviseren, voorstellen te formuleren en toe te zien op de uitvoering van bestuursbesluiten. Er zijn commissies op het gebied van beleggingen, pensioen en communicatie. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur. Zowel de commissies als het Dagelijks Bestuur bestaan uit tenminste twee bestuursleden en een vertegenwoordiger van het pensioenbureau. De verdeling van de bestuursleden over de verschillende commissies is als volgt:

Dagelijks Bestuur Pensioen Beleggingen Communicatie
Jan Bezemer X
Linda ten Broeke
Gert Jan Pieters X X
Lidy Beute X
Ric van der Woude X X
Makkie Konijn
Marnix Braber X
Leon Dijkstra

Als gevolg van Europese wetgeving heeft het bestuur vanaf 2019 ook vier sleutelfunctiehouders en vier vervullers benoemd te weten voor interne audit, risicobeheer, compliance en actuarieel beheer. De functiehouders houden toezicht op de werkzaamheden van de vervullers en zijn eindverantwoordelijk voor hun aandachtsgebied. De certificerend actuaris van het fonds is zowel functiehouder als vervuller van de actuarieel beheerfunctie. Ook de overige vervullende rollen zijn uitbesteed aan onafhankelijke, externe partijen.

De personele invulling van de sleutelfuncties is als volgt:

Functiehouder Functievervuller
Interne audit Gert Jan Pieters (bestuurslid) Bakertilly (externe partij)
Risicobeheer Linda ten Broeke (bestuurslid) Deloitte (externe partij)
Compliance TriVu (externe partij) TriVU (externe partij)
Actuarieel beheer Joris Dankers (externe actuaris) Joris Dankers (externe actuaris)