Hoe bouwt u pensioen op in Pensioenregeling B?

drie_pijlers-65x65px.png

In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie pijlers:

  • een basis-pensioenuitering die u krijgt van de overheid, dit is de AOW (pijler 1);
  • een pensioen dat u opbouwt via uw werkgever (pijler 2)
  • dat wat u zelf nog privé spaart, belegt etc. (pijler 3)

Meer weten over de AOW? Klik hier. Deze website gaat over het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever.

middelloon-65x65px.png

De B-regeling is een middelloonregeling. Dit betekent dat u ieder jaar een stukje pensioen opbouwt over het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft.

Het brutoloon waarover u pensioen opbouwt is gemaximeerd. Voor 2024 ligt de grens op € 71.628. Verdient u meer, dan bouwt u voor het deel daarboven ook pensioen op maar onder een andere regeling, namelijk de B-excedentregeling.

opbouw-65x65px.png

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dit doet u niet over uw hele brutoloon. Over € 16.108 bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutoloon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,679% aan ouderdomspensioen op.

premieverdeling_beide-65x65px.png

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Uw werkgever betaalt de totale pensioenpremie aan Provisum en houdt uw deel maandelijks in op uw bruto salaris. U betaalt zelf maximaal 2% van het salaris waarover u pensioen opbouwt. Hoeveel dat is, vindt u terug op uw loonstrook. De premie die uw werkgever betaalt, staat niet op uw loonstrook.

Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2.

drie_pijlers-65x65px.png

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijk pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk (verschil tussen samenwonenden en alleenstaanden). De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Meer informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd.

B. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Kijk ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl daar ziet u terug wat u tijdens uw hele carrière aan pensioen hebt opgebouwd.

C. Pensioen dat u zelf regelt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Of u uw pensioen wilt aanvullen hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten of door mee te doen aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling bij Provisum. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op www.nibud.nl.

opbouw-65x65px.png

Bij de opbouw van uw pensioen wordt rekening gehouden met de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt in verband met de AOW, heet ‘franchise’. Het bedrag van de franchise is in 2024: € 16.108. Dit bedrag wijzigt elk jaar. Het salaris minus de franchise heet de pensioengrondslag. U bouwt jaarlijks 1,679% aan ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie raadplegen.