Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico-65x65px.png

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien of zelfs zouden moeten korten. Provisum heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

Een lage rente maakt pensioen duurder. Provisum heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

waardevast-65x65px.png

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van Provisum goed genoeg is. Meer hierover en over de staffel die het bestuur als leidraad hanteert voor verhoging van de pensioenen vindt u op de pagina over indexatie. Er wordt geen premie betaald voor deze indexatie.

De indexatie van de afgelopen vijf jaar vindt u hier.

tekort-65x65px.png


Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of beide maatregelen:

  • we kennen geen indexatie toe;
  • uw pensioen wordt gekort.

Deze maatregelen nemen we alleen in een situatie van een tekort. Dit is nu niet aan de orde.

Indien er sprake is van een financiële crisissituatie dan treedt  het financieel crisisplan in werking. Lees meer.

Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2 op de volgende pagina.

uitkeringszekerheid_risico-65x65px.png

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Provisum probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Als deelnemers gemiddeld ouder worden moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Provisum moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Provisum ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Provisum ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Provisum moet de risico’s dus letterlijk ‘managen’. U kunt hier meer over lezen in het beleggingsbeleid.

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruik maken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het penioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden. In het blokje aan de rechterkant ziet u de meest recente stand van de beleidsdekkingsgraad. Voor meer informatie kunt u op dit blokje klikken.

waardevast-65x65px.png

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2022 iets minder kopen dan in 2021. Dat heet inflatie. Vanwege de inflatie probeert Provisum uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het kan zijn dat dit niet altijd lukt. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Provisum niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen.

Op de website treft u een uitgebreid overzicht met de indexaties over de afgelopen jaren.

tekort-65x65px.png

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Provisum ondanks alle voorzorgen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of in het uiterste geval uw opgebouwde pensioen en de pensioenuitkeringen te verlagen.

Tot op heden is het nog niet voorgekomen dat Provisum de pensioenen heeft moeten verlagen.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.